Sankt Hans aften i Mariendal 23. juni

Vi nærmer os vores gode traditionelle Sankt Hans aften, hvor vi håber vejrguderne vil være med os.

Vi mødes kl. 20:00, hvor foreningens formand vil byde velkommen.
Sonja Mikkelsen holder derefter en lille båltale.
Kl. 20:15 tændes bålet. Vi har indkøbt fakler, således at børnene kan hjælpe med at tænde bålet.
Når bålet er godt tændt, vil vi synge de 2 sange, som hører til VORES Sankt Hans aften (sangene uddeles ved bålpladsen).

Medbring gerne stole, mad, vin eller andet godt. Det skulle gerne blive en aften, hvor vi mødes , snakker og hygger os som forening

Venlig hilsen – vi ses
Bestyrelsen

Bålmateriale til Sankt Hans bålet

Alle grundejerforeningens medlemmer, som har noget velegnet bålmateriale til Sankt Hans bålet den 23/6-2024, kan møde med materialet på P-pladsen ved stranden mellem Fasanvænget og Høgevænget søndag den 16/6 i tidsrummet 10:00 – 12:30.

Bålmaterialet (grene, kviste og kvas) skal være læsset på en trailer. Vi ønsker ikke monster træstammer, græs og blade.

Da adgangen til bålpladsen via Svalevænget desværre ikke er tilgængelig, må materialet køres med havetraktor fra P-pladsen til bålpladsen. De fleste trailere kan påmonteres havetraktoren. Søren Jensen har indvilliget i, at være havetraktorchauffør. Det er et ‘must’, at leverandøren af bålmaterialet bidrager ved aflæsning fra traileren ved bålpladsen.

Vi håber på, at få opbygget et ‘pænt’ 2024 Sankt Hans Bål.

Bestyrelsen

Indkaldelse til Generalforsamling

Bestyrelsen har den 21. maj 2024 udsendt indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Mariendal Havbakker med tilhørende bilag til alle medlemmer af grundejerforeningen. Generalforsamlingen afholdes i –

Beder Sognegård, Kirkebakken 56, 8330 Beder

fredag den 7. juni 2024 kl. 19:30

Umiddelbart før generalforsamlingen inviteres alle medlemmer til en fælles spisning kl. 18:30. Vi byder på smørrebrød, øl, vand eller vin.
Deltagelse i spisning kræver tilmelding på mail til
formand@mariendalhavbakker.dk
senest fredag den 31. maj 2024
HUSK angivelse af sommerhusadresse, navn samt antal personer

Det kræver ikke tilmelding til selve generalforsamlingen.

Vel mødt i Beder Sognegård.
På vegne af bestyrelsen
Mette Skytte Nielsen
formand

Bilag til Generalforsamlingen :

Dagsorden
Bilag 1 (regnskab 2023)
Bilag 5A (tilbud på forlængelse af broen)
Bilag 5C (pris på ekstra bænk)
Bilag 5D (pris på Bolette)
Bilag 6A (renovering Mågevænget)
Bilag 6B (kort over eng med indtegnet sø)

Nyt om vores bugt, kyst og strand

Dette nyhedsbrev skrevet på vegne af Miljøudvalget for Mariendal Havbakker, Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening handler om vores bugt, kyst og strand.

Havplanen fra 2023, vedtaget af Folketinget i 2024, åbner fortsat for råstofindvinding ud for Fløjstrup, Mariendal og Ajstrup Strand


Se nyhedsbrevet HER

Vild natur og strandpark

Aarhus Kommune vokser befolkningsmæssigt og har udviklingsplaner for yderligere bosætning i de fleste af byerne syd for selve Aarhus By.
For at løse de trafikale udfordringer i forbindelse med væksten, har Aarhus Kommune bygget Giber Ringvej, der gør det meget nemmere at komme på tværs af den sydlige del af kommunen, herunder for borgerne længere inde i landet, at komme til de sydlige strande i Kommunen.
Senest har byrådet besluttet at der skal etableres vild natur på store arealer i kommunen, herunder på markarealer ved Fløjstrup og Mariendal skove – og med forventning om, at der skabes adgang for borgerne til at nyde de nye naturområder.
I dag er der allerede en del omvejskørsel for dem, der gerne vil til strandene, fordi en række veje tidligere er blevet lukkede.

På den baggrund har grundejerforeningen i samarbejde med øvrige grund- ejerforeninger i området udarbejdet et forslag, hvori der gives ideer og anvisninger på, hvordan der med en strandpark kombineret med adgang til den vedtagne vilde natur kan etableres et rekreativt knudepunkt med stor kapacitet ved Aarhus Bugten for den sydlige del af kommunens borgere og som udflugtsmål generelt.

Forslaget er afleveret til Aarhus Kommune i forbindelse med borgerind-dragelsesprocessen om vild natur, og indgår nu i Kommunens samlede overvejelser om, hvordan den vilde natur med borgeradgang bedst tilveje-bringes i området ved Fløjstrup og Mariendal Skove.

Se forslag

Broens opsætning

Broen opsættes desværre ikke som tidligere meddelt i denne uge. Grundet sygdom kommer NBC Marine først i uge 18. Dvs. i ugen 1-5 maj 2023. Den faktiske dag angives på hjemmesiden, når vi får besked herom.

Orientering fra Miljøudvalget

Opråb til politikerne forud for byrådsbeslutning om havneudvidelsen og følgevirkninger for naturen syd for Aarhus.

Vedhæftet her er Miljøudvalget for Mariendal Havbakker, Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforeningers henvendelse til byrådet, som blev sendt til hver enkelt byrådspolitiker inden beslutningen. Vedhæftet her er hvad der efterfølgende blev bragt fra Aarhus Kommune og pressen efter byråds-beslutningen.

Indtil videre er faren drevet over, da ansøgningen hos Miljøstyrelsen omkring dumpning ud for Fløjstrup og Mariendal Strand er stillet i bero.

Vi har desværre ingen endelige garantier fået på, at dumpning eller råstofudvinding ikke kan blive en realitet igen senere, når behovet kommer, men vi holder et skarpt øje på hvordan sagen udvikler sig. At vi fik reageret så hurtigt og så mange grundejerforeninger og fællesråd står bag, har gjort et større indtryk på flere byrådspolitikere.

Miljøudvalg

Som konsekvens af det tiltagende pres på natur og havmiljø, i vores rekreative områder syd for Aarhus, besluttede Mariendal Havbakker, Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforeninger den 30. november 2022 at nedsætte et miljøudvalg.

Se mere her