Eng- og strandudvalg

Bestyrelsen nedsatte  i 2018 et strand-, eng- og naturudvalg med følgende sammensætning
Else Skjødt (engformand),  formand@mariendalhavbakker.dk
– Benno Nielsen
– Bent Hansen
– Grete Duvå

Udvalget fik som primær opgave at udarbejde en konkret plan for den årlige pleje af eng og strandeng samt at komme med forslag til bestyrelsen vedrørende dens samarbejde med kommunen om pleje af kommunens område og af bækken.

Udvalget har afsluttet sit arbejde og holdt sit sidste møde torsdag den 24. oktober 2019, og udvalget er herefter nedlagt. 

Den ovennævnte konkrete plan er mundet ud i et regelsæt for pleje og vedligeholdelse af vores eng og strand, som vil blive præsenteret på GF i 2020, jf. i øvrigt formandens beretning fra GF i 2019, som kan ses under punktet Generalforsamling – Beretning. Her kan man læse en mere udførlig beskrivelse af engens og strandengens status i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Bestyrelsen ønskede i efteråret 2017 at få mere viden om engpleje og om muligheden for at få en smuk/smukkere eng –  via anerkendte eksperter – og bestilte en evaluering hos HabitatVision, hvilket mundede ud i rapporten

Kortlægning af plejebehov af eng og overdrev ved Ajstrup Strand. 

Vi har slået engen som anbefalet i rapporten, dvs. 2 gange om året med fjernelse af græsset, og vil i 2020 beslutte, om vi fremover kun skal slå en gang om året.

Grete Duvå
280920