Eng og strand

På Generalforsamlingen den 30. oktober  2020 vedtog medlemmerne en  konkret plan og regelsæt  for pleje og vedligeholdelse af vores eng og strand.

Planen følger her:

Regler for pleje og vedligeholdelse af strand, eng og øvrige natur

Se desuden beretningen fra 2019Her kan man læse en mere udførlig beskrivelse af engens og strandengens status i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Behandlingen af vores eng har i mange år været drøftet i bestyrelsen og blandt vore medlemmer. I 2017 følte bestyrelsen  ikke, at den havde tilstrækkelig viden og ønskede derfor i efteråret 2017 at få mere viden om engpleje og om muligheden for at få en smuk/smukkere eng –  via anerkendte eksperter – og bestilte ud fra det ønske en evaluering hos HabitatVision, hvilket mundede ud i følgende rapport

Kortlægning af plejebehov af eng og overdrev ved Mariendal Strand 


Vi har slået engen som anbefalet i rapporten, dvs. 2 gange om året med fjernelse af græsset, og skulle  i 2020 beslutte, om vi fremover kun skal slå en gang om året.  For at få et ordentligt  beslutningsgrundlag bestilte vi i oktober 2020 – igen hos  HabitatVision –  en status og en anbefaling for den videre pleje, og det fik vi i form af  følgende minirapport.

Evaluering af pleje og fremadrettede anbefalinger til eng og overdrev

På generalforsamlingen i 2020 besluttede vi at fortsætte med slåning 2 gange om året med fjernelse af græsset .. som anbefalet i ovennævnte evaluering. 

Fra 2023 bliver græsset på eng og strand ‘kun’ slået 1 gang årligt. Slåningen vil blive gjort slut september/start oktober.

Red. 050922