Eng og strand

Bestyrelsen nedsatte  i 2018 et strand-, eng- og naturudvalg med følgende sammensætning
Else Skjødt (engformand)
– Benno Nielsen
– Bent Hansen
– Grete Duvå

Udvalget fik som primær opgave at udarbejde en konkret plan for den årlige pleje af eng og strandeng samt at komme med forslag til bestyrelsen vedrørende dens samarbejde med kommunen om pleje af kommunens område og af bækken.

Udvalget har afsluttet sit arbejde og holdt sit sidste møde torsdag den 24. oktober 2019, og udvalget er herefter nedlagt. 

Den ovennævnte konkrete plan er mundet ud i et regelsæt for pleje og vedligeholdelse af vores eng og strand, som blev præsenteret – og godkendt – på GF i 2020 . Den følger her:

Regler for pleje og vedligeholdelse af strand, eng og øvrige natur

Se desuden beretningen fra 2019Her kan man læse en mere udførlig beskrivelse af engens og strandengens status i henhold til naturbeskyttelsesloven.

 

Behandlingen af vores eng har i mange år været drøftet i bestyrelsen og blandt vore medlemmer. Denne bestyrelsen følte ikke, at den havde tilstrækkelig viden og ønskede derfor i efteråret 2017 at få mere viden om engpleje og om muligheden for at få en smuk/smukkere eng –  via anerkendte eksperter – og bestilte ud fra det ønske en evaluering hos HabitatVision, hvilket mundede ud i følgende rapport

Kortlægning af plejebehov af eng og overdrev ved Mariendal Strand 


Vi har slået engen som anbefalet i rapporten, dvs. 2 gange om året med fjernelse af græsset, og skulle  i 2020 beslutte, om vi fremover kun skal slå en gang om året.  For at få et ordentligt  beslutningsgrundlag bestilte vi i oktober 2020 – igen hos  HabitatVision –  en status og en anbefaling for den videre pleje, og det fik vi i form af  følgende minirapport.

Evaluering af pleje og fremadrettede anbefalinger til eng og overdrev

På generalforsamlingen den 30. oktober 2020 besluttede vi at fortsætte med slåning 2 gange om året med fjernelse af græsset .. som anbefalet i ovennævnte evaluering. 

 

Grete Duvå
091220