Historie

Her er nogle skønne gamle fotos fra området sendt af Bent Østergaard Olsen (april 2022)

Vibevænget og Svalevænget 1956
Mågevænget og Drosselvænget
Vibevænget og Svalevænget .. Bemærk bilen er dækket af for at undgå støv ! Damen på billedet kigger op! Enhilsen fra for snart 70 år siden.

Børnenes kontor 1956.

Historien om badebroen i Mariendal Havbakker

På generalforsamlingen i Mariendal Havbakker i foråret 1950 blev det foreslået, at man skulle etablere en badebro.

Denne blev for første gang opsat i 1951, og kan ses på en tegning, jf. nedenfor, der er udført af arkitekt Preben Handberg, der var svigersøn til Niels Simonsen, som også var grundejer i Mariendal og  fætter til min far, Niels Bjødstrup Kristensen.

Dette var en primitiv bro, som tømrer Carlsen fra Høgevænget, hvert  år satte op og nedtog igen i eftersommeren.

Dette gentog sig sommer efter sommer, indtil man i 1983 på en generalforsamling vedtog at købe en moderne badebro for den store sum af kr. 23.000.

Denne beslutning var forbundet med mange omkostninger, idet der skulle  diverse tilladelser til for at få lov til at etablere en badebro. Det daværende Farvandsdirektorat  stillede meget nøjagtige spørgsmål om placeringen af broen. De skulle også have oplysning om nøjagtig vanddybde på stedet. Samtidig gjorde de opmærksom på, at broen skulle placeres det samme sted hvert år. Til sidst blev hele projektet tinglyst i Aarhus, ved advokat Hans Hoegs medvirken.

Badebroen havde gennem tiden en hård skæbne. Den første nedtagning var besværliggjort af ukyndighed fra medlemmernes side, idet vi begyndte at nedtage broen fra landsiden. Dette afstedkom, at vi ikke kunne få de yderste stålrør i land. Da den kommende vinter var en rigtig isvinter, betød det at disse stålrør blev revet over af isen og resterne stod tilbage næste år, hvor det blev  meget besværligt at fjerne dem.

Nogle år senere fik vi ikke nedtaget broen i tide. En tidlig septemberstorm rev broen op, og vi måtte helt hen til Norsminde for et bjærge en stærkt ramponeret bro.

Vi var gennem årene i gennemsnit 12-15 mand, der sværtede broen hvert år, der satte broen op og nedtog den igen, samtidig med at vi satte tømmerflåden ”Bolette” ud og ind. Bolette var i øvrigt bygget af bagermester Peter også kaldet ”Peter Bager”, Solsortevænget.

Der var i øvrigt megen velvillighed til stede med hensyn til denne bro. Ove Jacobsen oppe fra busken bag ved gartner Mikkelsen, lånte os hvert år sin traktor til at fragte broen samt ”Bolette” op til Sabroes grund, idet Sabroe var så venlig, at lægge plads til hele broen om vinteren.

Dette var en kort beretning om den tidligere badebro. Der kunne nemt skrives meget mere om de mange år denne bro eksisterede.

Mariendal Havbakker, den 27.04.2021
Povl Bjødstrup Kristensen

Et par flotte  herrer på Mariendal strand

Povl Bjødstrup Kristensen har fra sit arkiv udlånt os nedenstående sjove sommertegning fra 1951

Herren med briller og hvide bukser er min far Niels Bjødstrup Kristensen, som var kiropraktor i Aarhus. Første næstformand i grundejerforeningen fra dens start den 16. april 1948, stiftet på restaurant Grand i Bruunsgade i Aarhus. Herren i baggrunden er min fars fætter, Niels Simonsen, som var møbelfabrikant i Aabyhøj og ligeledes var grundejer i Mariendal. Tegningen er udført af hans svigersøn arkitekt Preben Hanberg.

Et udklip fra Århus Stiftstidende, lørdag 1. august 1998, giver et interessant overblik over historien om Mariendal gods og dets ejere

Carlo Larsen har i sine arkiver et gammelt dokument om Mariendal-udstykningen

Mariendal Havbakker
Ferie-Have- og Villagrunde
(fundet i arkiverne)Udstykningen Salg og Oplysning:
Reinhard Pedersen Telefon Hasle 52
(Fundet i arkiverne)

“Mariendal”
Den gamle Gaard, der sammen med Godset Wilhelmsborg omfatter Arealerne fra Moesgaard til Ajstrup Strand, er de første Arealer mod Syd, hvor skovene giver Mulighed for en Udvidelse af StorAarhus i Forbindelse med Havet. Her mødes nogle af vort Lands smukkeste Arealer med god Strand til selve Kattegat og skaber det ideelle Ferie- og Villakvarter.

En Cykeltur til Mariendal
Er en Tur paa en times Times Tid. For den, der ikke er rigtig kendt,er Turen over Beder til Ajstrup Strand den sikreste, men ellers er Turen gennem Skovene til Mosgaard Strand og herfra overden idylliske Moesgaard Skovmølle en Oplevelse for den, der elsker Naturen. De gamle Feriebeboere ved Ajstrup og Mariendal Strand bruger i godt Føre Skovstien i Fløjstrup Skov, men den er ikke god for Tiden, og den første Gang er det klogt at have Fører med. Der er Besværligheder i Dag med Trafikken hertil, men de er til at overvinde, og de kommende Dage vil raade Bod herpå. En udflugt til Mariendal har Bedesteder baade i Tyrolerkroen og Skovmøllen, og Klondyke og Nordsminde er ikke langt herfra.

Mariendal-Udstykningen
er et nyt Kapitel i den kommende Stor-Aarhus. Der er i de pragtfulde Havbakker med strandret til store, frilagte Strandarealer Plads til en hel By, uden at det frie udsyn eller Samlivet med Naturen gaar tabt.
Mange kender fra Cykelture de smukke Havbakker ved Mariendal og Fløjstrup Strand. Enkelte har allerede sikret sig store Arealer, og nogle Sommervillaer findes allerede.
Den store Udstykning , der nu tilbydes, giver den bedste Lejlighed for de mange, der ønsker at eje et Feriested i de bedste Omgivelser, og Prisen er fastsat til 80Øre og Kr.1,00 pr.kv.Alen med gode Betalingsbetingelser, saaledes at enhver, der har nogen Evne til Opsparing, kan være med.
Vil De ikke bygge nu, kan der forud skabes den smukkeste, yderige Have eller Frugtplantage i den gode Muljord samtidig med, at der er Adgang til Strandlivets Sundhed og Glæde.
Når frie Trafikmidler igen fungerer, vil der være let Adgang til Mariendal Strand (i Bil ca. 20 Min., paa Cykel det dobbelte). Odder kystrutebilen kører til Stranden. Den paa Tegningen viste projekterede Strandvej gaar fra Hou langs Stranden til Aarhus og er færdig fra Hou til forbi Rude Strand.

Togtider:
fra Aarhus 08.00-11.06-13.50-19.00-23.45
i Beder 08.31-11.40-14.25-19.35-00.20
fra Beder 06.51-09.26-11.09-13.40-18.01-22.28
Cykler medtages i Toget for 50 Øre
Rutebilen Odder Kystrute har Forbindelse med Toget
Kl.11.05 og 19.00 fra Aarhus samt kl. 09.26 og 22.28 fra Beder Udstykningen
er godkendt af Beder-Malling Sogneråd og er i Overensstemmelse med Byplanen og de Fredningsservitutter, der er tinglyst paa Arealerne for at værne og bevare det smukke, aarhundredaarige Tjørnehegn, der skiller Mark og Strand. Vejarealerne udlægges af Sælgeren uden Betaling, medens Køberne i Fællesskab skal anlægge og vedligeholde disse i det Omfang det ved Benyttelsen er nødvendigt. (Stranden giver rigelig Grus og Ral til Vej og Havegange. Sælgeren ønsker at fastholde og bevare Kvarterets gode Præg og har derfor fastsat visse Betingelser, som fremtidige Ejere skal respektere. Der er saaledes ingen Byggepligt, men ved Opførelse af Beboelse – Sommerhus eller Villa – maa denne kun være til een Familie og maa ikke være over 2 Etager over Kælder. Der maa ikke findes Fabrikker, Stalde e.l., der ved Røg, Larm eller ilde Lugt, er til Ulempe for Naboerne. Gamle Banevogne, Skure e.l. maa ikke anbringes på Grundene.
Køberne bedes ved Købet gennemse Udstykningsplanen, Deklarationen samt det Skøde, der vil

Salgsbetingelser
Grundene afgives til Køberen med endeligt eller betinget Skøde efter Forholdene. Omkostningerne ved skødet, dettes Stempling og Indførelse i Tingbogen samt Udstykningen deles ligeligt mellem Køber og Sælger. Ved Skødets Udfærdigelse ved Herr Landsretssagfører Holst-Knudsen, Taadhusplads No.1, betales 10 pCt. af Salgsprisen, Restskylden kan afdrages enten med 20 halvaarlige Terminer, der forfalder hver 11. Juni eller 11. December.
Disse indbetalinger vil efter Grundens Størrelse være at ansætte fra 10 til 20 kr. og udgør Rente og Afdrag. Køberen har Ret uden nærmere Varsel at indbetale større Beløb end aftalt og nyder derved Rentebesparelse.

Kapitalanbringelse.
Der tales i Dag meget om Kapitalanbringelse. Derved menes, at den der har Penge (eller Kredit) at raade over, sikrer sig Værdier, han regner med har blivende eller helst stigende Værdi. Tilliden til de forskellge Værdier kan være forskellig; nogle køber Malerier, andre Juveler og Guld. Den største Tillid nyder faste Ejendomme og Jord sikkert med rette. Tænk blot paa de store Formuer, der er skabt på Fedet og i andre Forstæder paa faa aar, blot fordi Fremsynet til de kommende Dage var tilstede.

Mariendal-Udstykningen
er en Udstykning, der vil sætte sit Pæg paa det kommende Stor-Aarhus.Naar Bilerne igen ruller, og Trambus og Rutebil igen kappes om at tilfredsstille Kunderne, vil der her vokse et godt og sundt Ferie- og Villakvarter op.
Den der i Dag er Pioner her, og selv gør en indsats ved at forme og anlægge sin Have eller Grund med Henblik på kommende Tider, vil ogsaa faa fuld Valuta herfor, baade i Værdiforøgelse og i Glæde over Skøn-heden og Ferielivets Sundhed.